Leveringsvoorwaarden


Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.2 BiblioMedia: de gebruiker van de algemene voorwaarden,
1.3 Portal Landelijke Huisstijl is een handelsnaam van BiblioMedia BV, gevestigd aan de Marssteden 108 te Enschede.
1.4 Onder “Afnemer” wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot BiblioMedia in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met BiblioMedia gesloten koopovereenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BiblioMedia een anderssoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen BiblioMedia en de afnemer.
1.6 Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep ofbedrijf, en een afnemer.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, off erte en overeenkomst tussen BiblioMedia en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BiblioMedia, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle prijzen op de website van de BiblioMedia zijn in euro’s exclusief het huidig geldende BTW tarief tenzij anders aangegeven.
3.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van BiblioMedia onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. BiblioMedia heeft het recht om de afnemer, voor levering, cq acceptatie, te informeren over prijsfouten.
3.3 De producten van BiblioMedia worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
3.4 Indien de afnemer niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft BiblioMedia alsmede de afnemer het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.
3.5 Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc gaan altijd over de bedragen exclusief BTW.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

4.1 Alle aanbiedingen en off ertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij BiblioMedia om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
4.2 BiblioMedia is slechts aan aanbiedingen en off ertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een off erte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4.3 BiblioMedia kan niet aan zijn aanbiedingen en off ertes worden gehouden indien de afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of off erte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de off erte opgenomen aanbod is BiblioMedia daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BiblioMedia anders aangeeft.
4.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht BiblioMedia niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of off erte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.6 Aanbiedingen of off ertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 Abonnementen

5.1 Een abonnement wordt door BiblioMedia digitaal bevestigd, waarna de overeenkomst tot stand is gekomen. De digitale bevestiging door BiblioMedia wordt geacht het abonnement juist en volledig weer te geven, tenzij abonnee hiertegen binnen 3 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
5.2 Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. De opzegtermijn van het abonnement bedraagt 1 maand. Opzegging geschiedt telkens tegen het einde van de maand. Het is niet mogelijk het abonnement tussentijds op te zeggen.
5.3 Indien de abonnee het abonnement wenst op te zeggen, dient de abonnee uiterlijk 1 maand voor het einde van de overeengekomen abonnementsduur, de overeenkomst schriftelijk of via zijn online account op te zeggen. Laat de abonnee na de overeenkomst tijdig en met inachtneming van de geldende opzegtermijn op te zeggen, dan wordt de overeenkomst stilzwijgende verlengd met de periode van één jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging kan d.m.v. het sturen van een brief of e-mail naar BiblioMedia, Marssteden 108, 7547 TD Enschede, 053 461 94 32 - info@bibliomedia.nl - www.bibliomedia.nl
5.4 Na opzegging heeft abonnee nog tot het einde van het abonnement toegang tot de applicatie van BiblioMedia, teneinde de door abonnee gewenste informatie in te zien, te downloaden en/of anderszins op te doen slaan.
5.5 Eenmaal verrichtte betalingen worden niet aan de abonnee gerestitueerd, tenzij BiblioMedia hiertoe op grond van een wettelijke bepaling gehouden is.

Artikel 6 Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van het aanbod van BiblioMedia op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats na ontvangst van uw bestelling door BiblioMedia. Bij Acceptatie ontvangt de afnemer een bevestiging, mondeling, via E-mail of anders.
6.2 BiblioMedia is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BiblioMedia dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 7 Ontbinding van de overeenkomst

7.1 Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen 7 dagen uw order kosteloos annuleren.
7.2 De afnemer is gerechtigd om de bestelling binnen 8 dagen na levering te retourneren. Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd verzonden te worden. De afnemer dient vooraf de retourzending te melden. Dit kan telefonisch of per E-mail info@bibliomedia.nl. Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed.
7.3 BiblioMedia behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
7.4 Producten die specifi ek voor afnemer zijn geproduceerd, resp. uit restant- of magazijnverkopen, kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 8 Levering

8.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op rekening met een krediettermijn van 30 dagen.
8.2 De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
8.3 De door BiblioMedia opgegeven, of de overeengekomen voor BiblioMedia geldende, termijnen gelden slecht bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de afnemer niet het recht de tussen partijen bestaande rechtsverhouding te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding BiblioMedia tot vergoeding van de schade hoegenaamd en uit welke hoofden dan ook.

Artikel 9 Garantie

9.1 BiblioMedia garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 De onder 9.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en afnemer van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan BiblioMedia.
9.3 De onder 9.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
9.4 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
9.5 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal BiblioMedia de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door afnemer, naar keuze van BiblioMedia vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan BiblioMedia te retourneren en de eigendom daarover aan BiblioMedia te verschaff en.
9.6 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BiblioMedia, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.7 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is BiblioMedia in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 BiblioMedia blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

11.1 De afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af) levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
11.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan BiblioMedia te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
11.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan BiblioMedia met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is BiblioMedia gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
11.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de BiblioMedia en op de wijze zoals door BiblioMedia aangegeven.

Artikel 12 Risico-overgang

12.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Betaling

13.1 Levering geschiedt op rekening.
13.2 De betalingsconditie bedraagt netto contant binnen dertig dagen.
13.3 Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft BiblioMedia, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, het recht Afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de Nederlandse wettelijke rente vanaf het moment van in verzuim treden in rekening te brengen, onverminderd de aan BiblioMedia verder toekomende rechten.
13.4 Alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door BiblioMedia worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van Afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van Afnemer. Wanneer het incasso in handen wordt gegeven van een advocaat, zullen de kosten worden berekend volgens de alsdan geldende declaratietarieven voor advocaten, welke door de Algemene Raad van de Orde van Advocaten worden vastgesteld en gepubliceerd.
13.5 Alle betalingen moeten geschieden op een door BiblioMedia aan te wijzen bank- rekeningnummer in Nederland.
13.6 Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.7 Verrekening door Afnemer is niet toegestaan, tenzij BiblioMedia de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.

Artikel 14 Verzendkosten

14.1 Op orders met een bedrag onder de 100,00 euro exclusief BTW en een afl everadres in Nederland worden 9,90 euro verzend/handelingskosten in rekening gebracht.

Artikel 15 Overmacht en aansprakelijkheid

15.1 BiblioMedia zal haar verplichtingen naar beste inzicht en goed vakmanschap verrichten. BiblioMedia is evenwel nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, reclames, tekortkomingen in de nakoming van enige verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofden dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de hoogte van het door BiblioMedia te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door BiblioMedia afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op een uitkering. In alle gevallen blijft het gelden dat BiblioMedia nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of vervolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de afnemer.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin BiblioMedia is gevestigd.

Loading...

Winkelwagen